Regulamin

Najnowsza wersja: 31 maja 2023 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej usługi.

Interpretacja i definicje

Zrozumienie

Terminy pisane wielką literą na początku oznaczają definicje ustalone na podstawie określonych warunków. Te zdefiniowane terminy zachowają identyczne znaczenie niezależnie od tego, czy są używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Terminologia

W odniesieniu do niniejszych Wytycznych i Przepisów:

Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Konto odnosi się do odrębnego konta utworzonego dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Platformy lub określonych segmentów naszej Platformy.

Naród odnosi się do Singapuru.

Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) odnosi się do Trader AI PROFIT REX™ Ltd. (zwanej dalej „Spółką”).

Sprzęt oznacza dowolny element technologii umożliwiający połączenie z Usługami, w tym między innymi komputery, telefony komórkowe lub tablety cyfrowe.

Usługa odnosi się do platformy Trader AI PROFIT REX

Regulamin (zwany również „Regulaminem”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.

Zewnętrzne Rozwiązania Mediów Cyfrowych odnoszą się do wszelkich usług lub treści (w tym danych, informacji, produktów lub narzędzi) oferowanych przez podmiot zewnętrzny, które mogą być prezentowane, włączane lub udostępniane za pośrednictwem platformy Trader AI PROFIT REX.

Strona odnosi się do Trader AI PROFIT REX, dostępnej pod tym adresem

Użytkownik odnosi się do osoby fizycznej korzystającej z Usługi lub wchodzącej z nią w interakcję lub do spółki lub innego podmiotu prawnego, dla którego taka osoba fizyczna korzysta z Usługi lub wchodzi z nią w interakcję.

Podziękowanie

Są to postanowienia i umowy, które określają sposób korzystania z tej Usługi oraz umowę zawartą między użytkownikiem a Organizacją. Te postanowienia i umowy określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi.

Korzystanie z platformy i angażowanie się w nią jest uzależnione od wyrażenia zgody i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych stron, które wchodzą w interakcję lub korzystają z platformy.

Korzystając z Usługi lub wchodząc z nią w interakcję, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik uzna jakąkolwiek część niniejszych Warunków za niedopuszczalną, nie powinien korzystać z Usługi.

Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat. Trader AI PROFIT REX nie upoważnia osób poniżej 18 roku życia do korzystania z jej usług.

Korzystanie z naszej platformy i angażowanie się w nią jest uzależnione od wyrażenia zgody i przestrzegania Polityki Prywatności Trader AI PROFIT REX. Niniejsza Polityka Prywatności określa nasze podejście i środki dotyczące gromadzenia, stosowania i udostępniania danych osobowych użytkownika podczas interakcji z naszą Aplikacją lub Witryną. Zapewnia ona również wgląd w uprawnienia użytkownika w zakresie prywatności i ochrony prawnej. Zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Konta użytkowników

Podczas zakładania konta w Trader AI PROFIT REX kluczowe znaczenie ma dostarczenie nam dokładnych, wyczerpujących i aktualnych danych przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do natychmiastowej dezaktywacji konta użytkownika na naszej platformie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę swojego hasła używanego do uzyskiwania dostępu do Usług oraz za wszelkie działania lub czynności rozpoczęte przy użyciu hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest powiązane z naszymi Usługami, czy z usługą mediów społecznościowych strony trzeciej.

Użytkownik wyraża zgodę na nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym dostępie do jego konta.

Zabronione jest używanie jako nazwy użytkownika tożsamości innej osoby lub podmiotu, która nie jest prawnie dozwolona do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który narusza prawa innej osoby lub podmiotu bez odpowiedniej zgody, lub nazwy, która jest w inny sposób nieprzyzwoita, prymitywna lub wulgarna.

Własność intelektualna

Platforma i jej zastrzeżone treści (z wyłączeniem Materiałów dostarczonych przez użytkownika lub innych uczestników), atrybuty i możliwości są i zawsze będą wyłączną własnością Trader AI PROFIT REX i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i różnymi przepisami obowiązującymi zarówno w jurysdykcjach krajowych, jak i międzynarodowych. Nasza platforma, Trader AI PROFIT REX, zapewnia ścisłe przestrzeganie tych przepisów.

Wykorzystanie naszych znaków towarowych i szaty graficznej nie jest dozwolone w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Trader AI PROFIT REX.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Platforma może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, które nie są objęte zakresem odpowiedzialności lub własnością Trader AI PROFIT REX.

Trader AI PROFIT REX nie sprawuje kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych lub usług. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Trader AI PROFIT REX nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub zależnością od takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich zewnętrznych witryn lub usług, które zdecydujesz się odwiedzić.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z dowolnego powodu, który uznamy za stosowny, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

Z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przywilej Użytkownika natychmiast wygasa. Jeśli użytkownik chce dezaktywować swoje konto, może bez wysiłku zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo wszelkich strat, jakie może ponieść Użytkownik, całkowita odpowiedzialność Trader AI PROFIT REX i wszystkich jej dostawców na mocy dowolnej klauzuli niniejszych Warunków, a także odrębne rozwiązanie dla Użytkownika za wszystko, co zostało określone powyżej, będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie nabył niczego za pośrednictwem Usługi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Trader AI PROFIT REX i jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nadzwyczajne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne straty lub szkody (w tym między innymi utratę zysków, utratę danych lub innych zastrzeżonych informacji, zakłócenie działalności biznesowej, obrażenia ciała, naruszenie prywatności wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich wdrożonego wraz z Usługą lub w związku z jakąkolwiek klauzulą niniejszych Warunków), niezależnie od tego, czy Trader AI PROFIT REX lub jakikolwiek dostawca został ostrzeżony o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód, nawet jeśli proponowane środki zaradcze nie spełniają swojego ostatecznego celu.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pominięcie domniemanych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych postanowień mogą nie mieć zastosowania. W tych jurysdykcjach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi w stanie "TAKIM, W JAKIM JEST", "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", z uwzględnieniem wszelkich wad i usterek, bez jakiejkolwiek gwarancji. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Trader AI PROFIT REX, reprezentując siebie i swoje podmioty stowarzyszone, wraz z ich odpowiednimi licencjodawcami i dostawcami usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, dotyczących Usługi. Obejmuje to wszelkie milczące gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego użytku, tytułu prawnego i nienaruszania praw, a także gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając powyższego, Trader AI PROFIT REX nie udziela żadnych gwarancji ani obietnic i nie składa żadnych zapewnień, że Usługa zaspokoi potrzeby Użytkownika, osiągnie proponowane wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, będzie spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną usunięte.

W żaden sposób nie ograniczając powyższego, ani Trader AI PROFIT REX, ani żaden z dostawców usług platformy nie udzielają żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju: (i) odnoszących się do funkcjonalności lub dostępności Platformy lub informacji, treści oraz towarów lub usług w niej zawartych; (ii) że Platforma będzie działać w sposób ciągły lub będzie pozbawiona błędów; (iii) dotyczących precyzji, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Platformy; lub (iv) że Platforma, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Trader AI PROFIT REX są pozbawione wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych elementów destrukcyjnych.

Niektóre terytoria prawne nie zezwalają na pominięcie określonych rodzajów gwarancji lub ograniczeń dotyczących egzekwowalnych praw ustawowych użytkownika, w związku z czym niektóre lub wszystkie powyższe pominięcia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Jednak w takim przypadku pominięcia i ograniczenia opisane w niniejszej sekcji zostaną wdrożone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.

Prawo właściwe

Regulacje Narodu, z wyłączeniem konfliktów prawnych, będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami i korzystaniem z Usługi przez Użytkownika. Korzystanie z Platformy może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, regionalnego, krajowego lub międzynarodowego.

Rozstrzyganie konfliktów

W przypadku jakichkolwiek pytań lub nieporozumień dotyczących Usługi, użytkownik zgadza się najpierw podjąć próbę nieformalnego rozwiązania sporu, kontaktując się z Trader AI PROFIT REX.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE) na Trader AI PROFIT REX

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz czerpać korzyści z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) Użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) Użytkownik nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Podzielność i wyrozumiałość

Podzielność

Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną lub nieważną, klauzula ta zostanie zmieniona i zinterpretowana tak, aby zrealizować cele tej klauzuli w maksymalnym stopniu możliwym do zrealizowania zgodnie z odpowiednimi przepisami, a pozostałe klauzule pozostaną w mocy.

Zrzeczenie się

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, brak dochodzenia prawa lub niewykonanie obowiązku na mocy niniejszych Warunków nie ogranicza zdolności strony do dochodzenia takiego prawa lub egzekwowania takiego obowiązku w przyszłości. Ponadto zignorowanie naruszenia nie jest równoznaczne z zignorowaniem kolejnych naruszeń.

Odszyfrowywanie Odszyfrowywanie

Regulamin może być sporządzony w różnych językach, jeśli został przedstawiony użytkownikowi za pośrednictwem naszej Usługi. Użytkownik zgadza się, że oryginalny dokument w języku angielskim będzie miał pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Jesteśmy uprawnieni, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w razie potrzeby. Jeśli zmiana ma znaczący wpływ, podejmiemy uzasadnione środki, aby zaoferować co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wdrożeniem nowych warunków. Określenie, co stanowi istotną zmianę, pozostaje w naszej wyłącznej gestii.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie takich modyfikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, w całości lub częściowo, uprzejmie prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować: